Transparentnosť

Fondy

Informácie o poskytnutých finančných prostriedkoch, projektoch a čerpaní fondov z programov Európskej Únie.

2022
Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb
Európsky fond regionálneho rozvoja

Verejné obstarávanie

Mestské divadlo Žilina, je podľa S 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočňovanie stavených prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.


Verejný obstarávateľ: Mestské divadlo Žilina
Sídlo: Horný val č.3, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Vidan — riaditeľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK43 5600 0000 0002 6179 3002
IČO: 30229839
DIČ: 2020668958
IČ DPH: SK2020668958


Verejné obstarávanie zabezpečuje:
Mgr. Michal Vidan – riaditeľ
+421 918 856 460
riaditeľ@divadlozilina.eu

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mestské divadlo Žilina. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z., Zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a Smernice Mesta Žilina č. 1/2013 0 verejnom obstarávaní.

Výročné správy

Informatívne správy o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina od roku 2009.

Výročná správa 2023
Výročná správa 2022
Výročná správa 2021
Výročná správa 2020
Výročná správa 2019
Výročná správa 2018
Výročná správa 2017
Výročná správa 2016
Výročná správa 2015
Výročná správa 2014