facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   26/02   Prachy!   19.00   VSTUPENKY

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

20. 08. 2019

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Podnájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v Žiline, kat. úz. Žilina na dobu určitú, 4 roky odo dňa účinnosti zmluvy o podnájme

nebytové priestory spolu o výmere 107 m2:

  • kaviareň o celkovej výmere 87 m2,
  • toalety o výmere 20 m2 s príslušenstvom,

nachádzajúce sa v objekte Mestského divadla Žilina, na ulici Horný val, súp. č. 1 v k. ú. Žilina na pozemku, parc. č. KN-C 5 o výmere 1 718 m2, zastavaná plocha, zapísaný v LV č. 1 100 v prospech vlastníka Mesto Žilina v podiele 1/1 do podnájmu, na dobu určitú – 4 roky odo dňa účinnosti zmluvy o podnájme formou obchodnej verejnej súťaže – elektronickou aukciou.

 

Dokument: www.zilina.sk/


FOTOGALÉRIA